ขอเชิญชวน อบรมหลักสูตร “จริยธรรมในมนุษย์ออนไลน์” ฟรี !! Online learning during COVID-19

ขอเชิญชวนคณาจรย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อบรมหลักสูตร “จริยธรรมในมนุษย์ออนไลน์” ฟรี !! Online learning during COVID-19 —————————————- งานมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแนะนำการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และด้านการปฏิบัติการทางคสินิกที่ดี แบบ “Online Training” โดยหน่วยงานด้านจริยธรรมระดับสากล เพียงท่านกดเข้าไปศึกษารายละเอียด ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบการอบรมตามลิงค์ ดังนี้ 1. หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในคน โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ http://ohrs.nrct.go.th/E-learning/Student-Register 2. หลักสูตร Human Subjects Research Social and Behavioral Researchers: HSR-SBR course โดยมหาวิทยาลัยมหิดล http://sp.mahidol.ac.th/th/citiprogram.html 3. หลักสูตร Good Clinical Practice (GCP) โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.medtu.org/GCP/? 4. หลักสูตรต่างประเทศที่สามารถออกหนังสือรับรองได้ เช่น http://www.citiprogram.org

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาผู้ที่ทำความดีเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้นักศึกษาที่ตั้งใจทำความดี

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. ได้มอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาผู้ที่ทำความดี และสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้นักศึกษาที่ตั้งใจทำความดี นายอมรเทพ อรุณโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทำความดี โดยนำสร้อยข้อมือทองคำที่พบมามอบให้ สำนักงานคณบดี เพื่อตามหาเจ้าของ นางสาวณัฐกานต์ เพชรนุ้ย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทำความดี โดยนำแหวนทองคำที่พบมามอบให้ สำนักงานคณบดี เพื่อตามหาเจ้าของ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรส. ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งเข้ารับการประเมินในขอบเขตการให้บริการทดสอบตัวอย่างน้ำ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ตรวจติดตามคือ นายจักรพงศ์ รัชฎา จากบริษัท BEST ISO (Thailand) Ltd. ในการนี้ ผศ.ดร. ฐิติพงศ์ เครือหงส์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ. ศิริพร ทวีโรจนการ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้แถลงนโยบายคุณภาพ และแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ของศูนย์วิทยาศาสตร์ ต่อผู้ตรวจติดตาม ตลอดจนบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ได้นำเสนอวิธีการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ เช่น ระบบบริหารงาน ขั้นตอนการทดสอบตัวอย่าง การจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ การบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้บริการทดสอบตัวอย่าง และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://ssct.sru.ac.th หรือ โทร 077-913332 ที่มา ภาพ/ข่าว ศูนย์วิทยาศาสตร์ […]

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวขนิษฐา วิโสจสงคราม ในโอกาสได้รับเกียรติบัตรบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๖๓

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวขนิษฐา วิโสจสงคราม หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติบัตรบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๖๓ วันคล้ายวันสถาปนาราชภัฏ ก้าวแรกของปีที่ ๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาสาร จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMT ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีที่ 2 และ ปีที่ 4 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นโครงการที่ดี ที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากกลุ่มอาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่มาให้ความรู้ รวมทั้งทำการทดลองให้เห็นจริงตามที่ได้กำหนดไว้ในกิจกรรม ซึ่งอาจารย์จะต้องช่วยกันระดมสมองอย่างมาก เพื่อให้นักเรียนได้ทำการทดลองจริงด้วยตนเองได้

ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่เข้ามาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและแบบสอบถามเวชระเบียนบัณฑิต

การเก็บข้อมูลเวชระเบียนบัณฑิต ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 สำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่เข้ามาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ คือ บัณฑิตที่เข้าร่วมพิธีทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยการเจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อตรวจภูมคุ้มกัน โดยบัณฑิตทุกท่านจะต้องกรอกข้อมูลแบบสอบถามเวชระเบียนบัณฑิต ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลยืนยันตัวตัน ส่วนที่ 2 การรับรู้ภาวะสุขภาพของท่าน ส่วนที่ 3 การประเมินสุขภาพก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (กรอกโดยเจ้าหน้าที่จุดรวมบัณฑิต) * หมายเหตุ ข้อมูลส่วนใหนที่ไม่สามารถกรอกได้ให้ข้ามไปก่อน บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทย์ฯ มรส. ส่งนศ.สัมผัสประสบการณ์จริง ต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ด้านอาชีวอนามัย

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นำโดย ดร.จิรวัฒน์ มาลา หัวหน้าโครงการ และคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ร่วมกันจัดโครงการ “เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้วยการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด และโรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเป้าหมายของโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ด้านรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้นักศึกษา โดยกิจกรรมนี้ช่วยให้นักศึกษาสัมผัสประสบการณ์ ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพของตนเอง อีกทั้งยังได้รู้จักชีวิตการทำงานที่แท้จริงก่อนสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้โครงการฯ นี้ ยังสอดคล้องกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) อีกด้วย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทย์ฯ มรส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการองค์ความรู้สู่ทักษะวิชาชีพที่เป็นเลิศ

เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นำโดย ดร.จิรวัฒน์ มาลา หัวหน้าโครงการ และคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ร่วมกันจัดโครงการ “เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้วยการจัดการองค์ความรู้สู่ทักษะวิชาชีพที่เป็นเลิศ โดยมีคุณภูรี พรพนารัตน์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้เกียรติมาบรรยาย ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี และ ผศ.ดร.ภควดี รักษ์ทอง ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับวิทยากร เป้าหมายของกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ด้านรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้นักศึกษาในสาขาฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Green Office ก้าวแรกก่อนเข้าสู่ Green University”

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.00 น. สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Green Office ก้าวแรกก่อนเข้าสู่ Green University” โดยมี อาจารย์ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และงานวิจัย พร้อมด้วย นางสาวขนิษฐา วิโสจสงคราม หัวหน้าสำนักงานคณบดี และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี ที่ผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียว บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) พร้อม Coaching เป็นพี่เลี้ยง แนะนำแนวทางในการเตรียมความพร้อม การเข้ารับประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

วิทยาศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2563

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2563 เพื่อปรึกษาหารือแนะนำแนวทางในการขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี