สำนักงานคณบดี รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจากโครงการสร้างองค์ความรู้ ปูพื้นฐานสาธารณสุขศาสตร์ ตามมาตรการยุคโควิด ๑๙ (COVID-19)

101940881_1641254876050377_4005366722201649152_o

วันนี้ (4 มิถุนายน 2563) เวลา 11.00 น. อาจารย์ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร รองคณบดีฝ่ายแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป็นตัวแทนสำนักงานคณบดี รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จาก คณาจารย์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผลงานของ โครงการสร้างองค์ความรู้ ปูพื้นฐานสาธารณสุขศาสตร์ ตามมาตรการยุคโควิด ๑๙ (COVID-19)