คณะวิทย์ฯ มรส.สร้างทางเลือกการศึกษายุค 4.0 ผ่านระบบ Online

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดอบรมการเรียนการสอนแบบ Online ยุค Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องภูมิพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรสายวิชาการกว่า 120 คน ให้สามารถออกแบบและสร้างเนื้อหาบทเรียนในระบบออนไลน์ เพิ่มศักยภาพและช่องทางในการเรียนรู้ในทุกมิติ

รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี (มรส.) กล่าวว่า ปัจจุบันระบบการศึกษาในรูปแบบ ออนไลน์
ได้รับความนิยมอย่างสูง ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการศึกษาที่พัฒนาบทเรียนในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถทำให้ศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา และเพื่อสนองหลักการดังกล่าวอาจารย์ผู้สอนจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการสร้างบทเรียนออนไลน์รวมไปถึงการมีทักษะการใช้เครื่องมือในระบบ e-learning ที่ถูกต้องเพิ่มศักยภาพและช่องทางในการเรียนรู้ของผู้ศึกษาต่อไป

ด้าน ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มรส.) เผยว่า ฝ่ายวิชาการของคณะเล็งเห็นถึงประโยชน์ทางด้านการศึกษา จากการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยการส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีความรู้ที่สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาวิชา แหล่งค้นคว้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ครบถ้วนทุกมิติ

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

{AG}gallery_2560/1110{/AG}