ขอให้ท่านส่งรายชื่อตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่รับผิดชอบงานพัสดุและแผน หลักสูตรละ 1 ท่าน และอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้สนใจ โดยขอให้ส่งรายชื่อมายัง สนง.คณะวิทย์ฯ หรือทางไลน์กลุ่มคณะ

เรียน ประธานหลักสูตร /อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทย์ฯ ทุกท่านค่ะ
ด้วยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดอบรม “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน” ซึ่งจัดในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง GA104 อาคาร 80 พรรษา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ในการนี้ คณะฯ จึงขอให้ท่านส่งรายชื่อตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่รับผิดชอบงานพัสดุและแผน หลักสูตรละ 1 ท่าน และอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้สนใจ
โดยขอให้ส่งรายชื่อมายัง สนง.คณะวิทย์ฯ หรือทางไลน์กลุ่มคณะ

Blog Attachment