ผลิตภัณ์จากกระท้อนโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและกลุ่มเกษตรกรคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการมาตลอด เพื่อถ่ายทอดความรู้ความสามารถทางด้านต่างๆให้กับกลุ่มเกษตรกร หน่วยงานต่างๆที่สนใจและกลุ่มเป้าหมายที่ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กำหนดใว้

โครงการครั้งนี้เป็นโครงการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกมากมาย โครงการบริการวิชาการครั้งนี้เป็นการอบรมการทำผลิตภัณ์จากกระท้อนให้กลุ่มผู้สนใจในเขตคลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา ไหมเครือแก้ว เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ โดยหลังการอบรม ผู้เข่าร่วมอบรมได้บอกกับทางวิทยากรใว้ด้วยว่า "กระท้อนที่ได้รับความรู้จากท่านวิทยากร ในการแปรรูปครั้งนี้ พวกเราจะนำมาแสดงผลงานใน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่กำลังจะถึงด้วย"