คณะกรรมประเมินโครงการ คลินิกเทคโนโลยี เข้าประเมินคลินิคเทคโนโลยี ณ ห้องชัยพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี

คณะกรรมการจากสนง.ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตรวจประเมินคลินิกเทคโนโลยี

Blog Attachment