โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงเป็ดไข่และการทำรำข้าวสาลีหมักยีสต์ ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560

คลินิคเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงเป็ดไข่และการทำรำข้าวสาลีหมักยีสต์ ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วันโดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงเป็ดไข่และการทำรำข้าวสาลีหมักยีสต์ให้กับชุมชนท้องถิ่น ระหว่างการอบรมมีการให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือ
 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เป็นผู้ให้ความรู้ในการเลี้ยงเป็ดไข่ การทำรำข้าวสาลีหมักยีสต์ และการคำนวนสูตรอาการทำรำข้าวสาลีหมักยีสต์
 – นายสมหมาย พลายชุม ปศุสัตว์อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรยาเรื่อง "โรคและการสุขาภิบาลเป็ดไข่"
กลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการครั้งที่คือ กลุ่มเกษตรกรในเขตนิคมสร้างตนเองขุนทะเล โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองขุนทะเล คุณกิตติ ทวีทรัพย์ เป็นผู้เปิดโครงการดังกล่าว