สาขาวิชาสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมริเริ่มพิธีมอบชุดหลักสูตรสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจ ที่หนึ่ง”

สาขาวิชาสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมจัดพิธีมอบชุดหลักสูตรสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้มอบ