สาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

25976

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2562) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมภูมิพัฒน์ อาคารคณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี และมี ผศ.ดร.ภควดี รักษ์ทอง เป็นผู้กล่าวรายงาน

ผศ.ดร.ภควดี รักษ์ทอง กล่าวว่า “ในนามของคณะผู้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในวันนี้ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางวิชาการทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ นักศึกษามีทักษะในด้านการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขแบบองค์รวม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในชุมชุน โดยนำหลักวิชาการจากที่เรียนในภาคทฤษฎีมาปรับใช้และบูรณาการงานด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง บัดนี้บกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ดำเนินมาถึงกระบวนการสุดท้ายแล้ว
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบหลักการวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างถูกต้องและครบถ้วนและเพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการให้บริการในการรักษาพยาบาลตามหลักทฤษฎีการรักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งในโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อและความสามารถในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในส่วนของงานเทศบาลเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถและความมั่นใจในการฝึกปฏิบัติการก่อนลงฝึกจริง งานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นอาจารย์ประจำกลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ 15 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 148 คน”
ด้าน ผศ.สุรินทร์ สมณะ กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นถึงให้นักศึกษาได้รับทราบหลักการวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างถูกต้องและครบถ้วนและเพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการให้บริการในการรักษาพยาบาลตามหลักทฤษฎีการรักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งในโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อและความสามารถในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในส่วนของงานเทศบาลและในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านรับฟังความรู้อย่างเต็มที่”

Blog Attachment