ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
อาจารย์ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการดังกล่าว สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ http://research.sru.ac.th/th/download.html โดยคณะมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.ส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยรุ่นใหม่
๒.ไม่เป็นผู้ติดค้างส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวิจัยแล้ว
๓.งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
๔.ระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน ๑ ปี
๕.อื่นๆ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี