การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2559 หลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ฝ่ายประกันคุณภาพและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2559 หลักสูตรแรกที่มีคณะกรรมการเข้าตรวจคือหลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคือ
    – ผศ.ดร.สุภาพร สุทิน                       ประธานกรรมการ
    – อาจารย์จุฑามาศ  กระจ่างศ             กรรมการ
    – อาจารย์ธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจร       กรรมการ