วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 วันที่ 7 และ 18 มิถุนายน 2561 โดย รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง เป็นวิทยากรหลักในแลกเปลี่ยนแนวการประเมินหลักสูตร โดยเฉพาะเกณ์ใหม่ 2558 และข้อสังเกตุการประเมิน TQR

Blog Attachment