วิทยาศาสตร์เปิดห้องวิทยพัฒน์ รับ มรส.ดัน อ.ขอตําแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่ ก.พ.อ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม “การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและการกําหนดสาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ใหม่”โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มาบรรยายในหัวข้อ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ใหม่ และการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการนำเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รองศาสตราจารย์ สุณีย์ ล่องประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและ การเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว พ.ศ.2561

ดั้งนั้นเพื่อการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและการกําหนดสาขาวิชา สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่ง ทางวิชาการและการกําหนดสาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ใหม่ ให้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ขั้นตอน และวิธีการดําเนินการที่เกี่ยวข้องในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ฯ รองศาสตราจารย์ สุณีย์ กล่าว

 

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี