ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

117072269_164025295257346_3810959781491883738_o

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งจะเข้ารับโล่รางวัล นักวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๖ ราชภัฏ ราชภักดิ์ สืบสานศาสตร์ พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม