แจ้งกำหนดการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

แจ้งกำหนดการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

สามารถดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการ ได้ที่นี่

 

วันที่ / เวลา
08.00-
09.00 น.
09.00-
10.00 น.
10.00-
11.00 น.
11.00-
12.00 น.
12.00-
13.00 น.
13.00-
14.00 น.
14.00-
15.00 น.
15.00-
16.00 น.
16.00-
17.00 น.
ศุกร์
18 ส.ค.60
  พิธีเปิด
– ถวายพานพุ่มสักการะ ร.4, ร.9
– ประธานกล่าวเปิด
– การแสดงพิธีเปิด
– พิธีเปิดนิทรรศการ
ณ ห้องวิทยพัฒน์ (เวทีกลาง)
     
รายงานตัวแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ชั้น 1 อาคารเรียนรวมฯ
แสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกประเภท
ชั้น 2
ณ อาคารเรียนรวมฯ
  ประกาศผลและมอบรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกประเภท
ณ กองอำนวยการ
     
  รายงานตัวแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมฯ
แสดงโครงงานคณิตศาสตร์
ห้องประชุมชั้น 2 ณ อาคารเรียนรวมฯ
(รอบคัดเลือก)
    แสดงโครงงานคณิตศาสตร์
ห้องประชุมชั้น 2 ณ อาคารเรียนรวมฯ
(รอบชิงชนะเลิศ)
ประกาศผลและมอบรางวัลโครงงานคณิตศาสตร์
ณ กองอำนวยการ
 
รายงานตัวแข่งขันวาดภาพ
ห้องประชุม 200 ที่นั่ง
แข่งขันวาดภาพทุกช่วงชั้น
ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง อาคารเรียนรวมฯ
    ประกาศผลวาดภาพและมอบรางวัล
ณ กองอำนวยการ
 
รายงานตัวแข่งขันทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ มัธยมช่วงชั้นที่ 3-4
ณ หน้าห้องสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์
แข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมช่วงชั้นที่ 3
(09.00-11.00 น.)
ณ ห้อง SC201 ชั้น 2
ศูนย์วิทยาศาสตร์
    ประกาศผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 3
ณ หน้าห้องสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์
lมอบรางวัลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 3
ณ กองอำนวยการ

 
   
  แข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมช่วงชั้นที่ 4
เวลา 09.30-10.20 น.ณ ห้อง SC402 ชั้น 4
เวลา 10.30-11.20 น. ณ ห้อง SC305 ชั้น 3
เวลา 12.30-13.20 น. ณ ห้อง SC201 ชั้น 2
ศูนย์วิทยาศาสตร์
  lประกาศผลและมอบรางวัลช่วงชั้นที่ 4
ณ กองอำนวยการ
 
รายงานตัวแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
รอบคัดเลือก
ช่วงชั้นที่ 2 ห้อง SC101
ช่วงชั้นที่ 3 ห้อง SC105
ช่วงชั้นที่ 4 ห้อง SC106
รอบชิงชนะเลิศ
ห้อง SC101
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
ประกาศผล
รอบคัดเลือกตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
    ประกาศผลรอบ
ชิงชนะเลิศ และมอบรางวัลตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
ประกาศผลรอบ
ชิงชนะเลิศ และมอบรางวัลตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
ประกาศผลรอบ
ชิงชนะเลิศ และมอบรางวัลตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
รายงานตัวแข่งขันควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
ห้อง SCI0307 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมฯ
แข่งขันควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
ห้อง SCI0307 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมฯ
  ประกาศผลและมอบรางวัลควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
ณ กองอำนวยการ
     
          รายงานตัวและแข่งขันประกวดนวัตกรรมอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่น
ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
    ประกาศผลและมอบรางวัลแข่งขันประกวดนวัตกรรมอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่น
ณ กองอำนวยการ
เสาร์
19 ส.ค.60
รายงานตัวแข่งขันออกแบบและสร้างแอนิเมชั่น CS6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ ห้องคอม7 ชั้น1
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
แข่งขันออกแบบและสร้างแอนิเมชั่น CS6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ ห้องคอม7ชั้น 1
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
  lรายงานตัวแข่งขันออกแบบและสร้างแอนิเมชั่น CS6
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ ห้องคอม7 ชั้น1
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
แข่งขันออกแบบและสร้างแอนิเมชั่น CS6
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ ห้องคอม7ชั้น 1
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
l ประกาศผลการแข่งขัน CS6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น 1 อาคารเรียนรวมฯ
  lประกาศผลการแข่งขัน CS6
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น 1 อาคารเรียนรวมฯ
lมอบรางวัล CS6 ทุกช่วงชั้น ณ กองอำนวยการ
รายงานตัวแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ทุกช่วงชั้น ณ อาคารเรียนรวมฯ แข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ทุกช่วงชั้น
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมฯ
      ประกาศผลและมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ทุกช่วงชั้น
ณ กองอำนวยการ
   
      รายงานตัวและแข่งขันการแข่งขันเต้นฮูลาฮูปประกอบเพลง
ณ เวทีกลาง (ห้องวิทยพัฒน์)
lประกาศผลการแข่งขันเต้นฮูลาฮูป
ณ เวทีกลาง (ห้องวิทยพัฒน์)
lมอบรางวัล
ณ กองอำนวยการ
  รายงานตัวทุกประเภทและแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ประเภทยิงไกล 09.30-12.00 น.
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยฯ
  แข่งขันจรวดขวดน้ำ
ประเภทยิงแม่น 13.00-16.00 น.
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยฯ
ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลจรวดขวดน้ำทุกประเภท
ณ กองอำนวยการ
อาทิตย์
20 ส.ค.60
รายงานตัวแข่งขัน Science Show
ทุกช่วงชั้น
ณ เวทีกลาง
การแข่งขัน Science Show มัธยมศึกษาตอนต้น
ณ เวทีกลาง (ห้องวิทยพัฒน์)
  ประกาศผลและมอบรางวัลการแข่งขัน Science Show มัธยมศึกษาตอนต้น
ณ กองอำนวยการ
การแข่งขัน Science Show มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ณ เวทีกลาง (ห้องวิทยพัฒน์)
  ประกาศผลและมอบรางวัลการแข่งขัน Science Show มัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ กองอำนวยการ

กำหนดการบนเวทีกลาง

วันที่
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
ศ.
18 สิงหาคม 2560
กิจกรรม/เกมส์
นศ.สโมสร
1. ประธานกล่าวเปิด
2. การแสดงพิธีเปิด
3. พิธีเปิดนิทรรศการ
เสวนาเรื่อง "จะไปถึงได้หรือไม่…การศึกษาไทย 4.0"
โดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ครูพร้อมพนิตย์ เกตุทิพย์
คณะครุศาสตร์
SRU BAND
ส.
19 สิงหาคม 2560
กิจกรรม/เกมส์
นศ.สโมสร
บรรยายพิเศษ
"คนไทยรุ่นใหม่ต้องLike วิทยาศาสตร์"
อ.จตุพล ชมภูนิช
10.30 – 12.00 น.
การแข่งขันเต้นฮูลาฮูป
ทุกระดับ
SRU BAND
อ.
20 สิงหาคม 2560
การประกวด Science Show
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การประกวด Science Show
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย