sci family party 2018 สร้างความสัมพันธ์น้องพี่ กับปาร์ตี้ 18 อีกครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2561 ขึ้น ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ ช่วงเช้าจะเป็นงานทำบุญเลี้ยงพระถวายเพล แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 5 รูป เพื่อเป็นมงคลชีวิต และมีงานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงเวลากลางคืนกับตรีมงาน “sci family party 2018″

{AG}gallery_2561/sci-family-party-2018{/AG}