วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

104559495_1659267227582475_8611250414394762799_o

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชัยพัฒนา อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังรายชื่อนี้
1. ดร.พลกฤต แสงอาวุธ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร สิทธิรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายธาร นวลนึก ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ
8. นายศักดิ์ชัย กรรมารางกูร รองคณบดี รองคณบดี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ รองคณบดี
10. นายสมคิด ศิลป์วิทยารักษ์ ผู้ร่วมประชุม
11. ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง ผู้ร่วมประชุม
12. นางสาวขนิษฐา วิโสจสงคราม เลขานุการ
13. นางสาวศุภนัญญา พัฒนภักดี ผู้ช่วยเลขานุการ