การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2565 วันที่ 17 มิถุนายน 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม cisco Webex meetings

โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้

  1. ผศ.ดร.สมพร เรืองอ่อน ประธาน
  2. ผศ.โสภี แก้วชะฎา กรรมการ
  3. ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง กรรมการและเลขานุการ