มรส.จัดโครงการสำนักงานสีเขียว (green office) ที่ประยุกต์ใช้และสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม

78722758_743801666141392_6678419406474706944_n

9 ธันวาคม 2562 ที่ ห้อง creative learning ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสำนักงานสีเขียวกรีนออฟฟิศ ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ในโครงการศึกษาและพัฒนาชิงเพื่อนที่เรารัก มรส.ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ส่วนงานในมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีได้เสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งความสุขในทุกมิติ โครงการสำนักงานสีเขียว (green office) ที่ประยุกต์ใช้และสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมายให้เกิดประโยชน์กับการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับสำนักงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสากลต่อไป