มรส. จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนและผังแม่บท โครงการพัฒนาแก้มลิงทุ่งปักขอตามแนวทางการพัฒนาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มรส. จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนและผังแม่บท โครงการพัฒนาแก้มลิงทุ่งปักขอตามแนวทางการพัฒนาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ดำเนินการจัดทำแผนและผังแม่บทโครงการพัฒนาแก้มลิงทุ่งปักขอ โดยลงพื้นที่โครงการแก้มลิงทุ่งปักขอ ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อวิเคราะห์-สังเคราะห์บริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา โดยจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำร่างแผนแม่บทหวังแก้ไขปัญหาพื้นที่พร้อมพัฒนาอาชีพและสร้างแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบบยั่งยืน โดยมี นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็น เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
.
สำหรับการดำเนินงานจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนและผังแม่บทโครงการพัฒนาแก้มลิงทุ่งปักขอตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแก้ไขปัญหาประชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่โครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ เพื่อวางแผนและผังแม่บทในระยะยาวในการจัดทำแผนแก้ไขปัญหา พร้อมพัฒนาส่งเสริมอาชีพ เช่น ทำแผนวิจัยด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบยั่งยืน พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มประมง การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา การปรับปรุงสาธารณูปโภค ตลอดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน การสร้างพิพิธภัณฑ์บรรพชนคนทรัพย์ทวี ศูนย์พันธุกรรมพืช ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาแก้มลิงทุ่งปักขอ จากการจุดประกายความคิดที่ต้องการใช้ประโยชน์บนพื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรในท้องถิ่น การศึกษาประวัติชุมชน ค้นหาแกนนำและองค์กรท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย สร้างเป็นทีมงานที่ริเริ่มการจัดทำแผนแม่บทและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงาน สำรวจวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การยกร่างแผนแม่บทชุมชน ผ่านกรอบ 3 ประเด็น ได้แก่ แผนคน แผนงาน และแผนงบประมาณ ประชาพิจารณ์แผนแม่บทชุมชน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และประเมินผล สรุปบทเรียน ต่อยอดพัฒนาต่อไป