วิทยาศาสตร์รุกจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

สำนักงานแรงงานจังหวัดร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขาวิทย์อาหาร คณะวิทย์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปกล้วย การแปรรูปปลา การแปรรูปเห็ด ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 19 – 28 มีนาคม 2561

1. แปรรูปกล้วย วันที่ 19-21 มีนาคม 2561 ม.5 ค.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์

2. แปรรูปปลา วันที่ 20-22 มีนาคม 2561 ม.3 ต.พ่วงพรหมคร อ.เคียนซา

3. แปรรูปเห็ด วันที่26-28 มีนาคม 2561 ม.9 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์

Blog Attachment