วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14

sru-conference-2561-085

ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานกล่าวเปิดการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง G804 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment