วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับ AIS จัดสัมนาแนะแนวการปฏิบัติงานสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต ณ ห้องปัญญาวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับ AIS จัดสัมนาแนะแนวการปฏิบัติงานสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต ณ ห้องปัญญาวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติตัวทั้งนด้านการทางาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติ์จากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.สุรินทร์ สมณะ ผู้กล่าวรายงานโครงการคือ อาจารย์สมคิด ศิลป์วิทยารักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์สมคิด ศิลป์วิทยารักษ์ กล่าวว่า “ปัจจุบันในการใช้งานเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตมีการใช้งานแพร่หลายในด้านต่างๆ ทั้งอินเตอร์เน็ตออฟติก การเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่ายกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว การอบรมครั้งนี้จึงเป็นการพัฒนาให้นักศึกษาทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป”

ผศ.สุรินทร์ สมณะ กล่าวอีกด้วยว่า “ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีพัฒนาไปเร็วมาก การจัดโครงการอบรมให้นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้เป็นสิ่งที่ดี เป็นการสร้างทักษะด้านต่างๆให้กับผู้เรียน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดด กับศาสตร์ด้านเทคโนโลยัีคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับการพัฒนา app ต่างๆ เขียนโปรแกรม”

Blog Attachment