วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดการแข่งขันราชพฤกษ์เกมส์ ขึ้นในทุกๆปี เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด ซึ่งในการแข่งขันนั้นสิ่งหนึ่งที่สร้างสีสันให้กับเกมส์กีฬาได้เป็นอย่างดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในบีนี้มาในคอนเซฟท์ "พ่อหลวง ร.9" การแสดงออกของนักศึกษาจะแสดงให้เห็นถึง พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถซึ่งสิ่งที่นักศึกษาแสดงออกมานั้นได้เรียกน้ำตาของผู้ชมหลายท่านให้ไหลออกมาเพราะความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอันหาที่สุดมิได้

ระหว่างการจัดการขบวน นางสาวจันทรา บุญวิชัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวว่า "ผลงานการจัดของนักศึกษาในปีนี้ ผลงานออกมาเป็นที่น่าชื่นชมมาก นักศึกษาทุกสาขาวิชาล้วนแล้วแต่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอย่างเต็มที่ และแข้มแข็ง จนสามารถทำผลงานออกมาให้เป็นที่ประจักแก่สายตาผู้ชม"

{AG}gallery_2560/sru_game_60{/AG}