คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อพบปะบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมดก่อนการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 ในการประชุมมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี