วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน

sci-meetings-61-1-55

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพบปะพูดคุยและนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะผู้บริหาร ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยในการประชุมมีการมอบช่อดอกไม้ให้กับ ผศ.ดร.ภัควดี รักษ์ทอง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีการแนะนำบุคลากรใหม่

Blog Attachment