วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงาน“ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 14 หนุนกีฬาเป็นสื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต

Ratchapruek-Games-sci-26-2-2562-701

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 14 หนุนการใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา เน้นส่งเสริมให้นักกีฬาได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา เฟ้นหานักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ กล่าวว่า กีฬาเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพของคน ทั้งด้านสุขภาวะทาง ร่างกาย จิตใจ ความมีระเบียบ มีวินัย รวมทั้งการมีจิตสํานึกที่ดีของความเป็นนักกีฬาในการดํารงชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม การจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการหลายฝ่าย เช่น ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย กรรมการ ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกซ้อม และนักกีฬา กองเชียร์ ผู้ชม รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนต่าง ๆ นับเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะในการอํานวยการประสานงานในหมู่ผู้เกี่ยวข้อง สําหรับนักกีฬาในการเล่นหรือแข่งขันแต่ละครั้ง มีองค์ประกอบและทักษะที่นําไปสู่ความสําเร็จ เช่น สภาพความพร้อมของร่างกาย พื้นฐานทางการกีฬา ทักษะและวิธีฝึกซ้อมของกีฬาที่เล่นหรือเข้าแข่งขัน การวางแผนในการเล่น สมาธิ ทัศนคติ รวมทั้งโอกาสที่ดีในการเล่นหรือแข่งขันในครั้งนั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เห็นจากความมุ่งมั่น ตั้งใจของนักกีฬาทุกคน

ด้าน ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีพันธกิจในการจัดการศึกษาทั้งด้านวุฒิการศึกษา และ จริยศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และโอกาสของการพัฒนาพื้นที่และท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาในครั้งนี้ จึงเป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาของนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

ส่วนนายศิริมงคล ร่วมพันธ์ นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬา “ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะทั้ง 7 คณะประกอบด้วย 1.คณะครุศาสตร์ 2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.คณะวิทยาการจัดการ 5.คณะพยาบาลศาสตร์ 6.คณะนิติศาสตร์ และ7.วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 13 ประเภท ได้แก่ 1.ฟุตบอล 2.ฟุตซอล 3.บาสเกตบอล 4.วอลเลย์บอลในร่ม 5.วอลเลย์บอลชายหาด 6.ตะกร้อ 7.เปตอง 8.กีฑา 9.เชียร์หลีดเดอร์ 10.กองเชียร์ 11.ขบวนพาเหรด 12.คฑากร และ13.การตกแต่งสแตนเชียร์ โดยได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี