วิทยาศาสตร์ฯ เปิดเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 1 เดินหน้าสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่สร้างสรรค์ของนักศึกษา ตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 1 เดินหน้าสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่สร้างสรรค์ของนักศึกษา ตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัย มีความยินดีและชื่นชมกิจกรรมในวันนี้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้บูรณาการโดยนำการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในคณะวิทย์มีหลักสูตรมากถึง 17 หลักสูตร จึงเป็นคณะความหวังและแนวนำของมหาวิทยาลัยที่จะตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ต้องชื่นชมอาจารย์ที่ทำให้การเรียนการสอนในทุกหลักสูตรมีผลงานออกมามากมาย และขอชื่นชมนักศึกษาที่มีแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานที่คุณค่าอย่างยิ่ง ที่สำคัญกิจกรรมแบนี้ควรจะจัดต่อไปในทุกๆปี สร้างพัฒนาการความก้าวหน้าในทางวิชาการเพิ่มขึ้น

ด้าน ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศ ซึ่งในทุกหลักสูตรของคณะวิทย์ได้กำหนดให้นักศึกษาฝึกการทำวิจัยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เริ่มคิดจนกระทั่งได้ผลที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้ความสำคัญกับการทุ่มเทของนักศึกษา คณะจึงจัดเวทีเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอเผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างบรรยากาศประสบการณ์ทางวิชาการเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับนักศึกษาได้นำไปต่อยอดความสำเร็จในอนาคต

โดยโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีนักศึกษาส่งผลงานการวิจัยเข้าร่วมกว่า 60 โครงการ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย นำโดย ดร.อรรถกร ศักดา ดร.สุรพล เนาวรัตน์ และ ดร.สิทธิโชค ทรงสะอาด ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา สนใจเข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน