วิทยศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับการศึกษาด้วยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ Soil Physics with python

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินหน้าเพิ่มศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สร้างเครือข่ายบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “Soil Physics with python ” จากคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี โดยมีหน่วยงานราชการ อาจารย์ นักศึกษา ประชาชน ในความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากระหว่างวันที่ 15 – 18 มกราคม 2561 ณ ห้องภูมิพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส.

รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวว่า ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลการจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้มีความคิดใหม่ๆที่สร้างสรรค์ ทันต่อการแปลงแปลงของยุค ร่วมไปถึงการดึงศักยภาพของอาจารย์ บุคลากร ออกมาให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์มากที่สุด

ด้าน ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. เผยว่า การยกระดับการศึกษาอย่างมีคุณภาพถือเป็นเรื่องที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ควบคู่การค้นคว้าแลกเปลี่ยนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่มีอยู่ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างต้นทุนในการต่อยอดสร้างอาชีพให้กับนักศึกษาให้มากที่สุด

{AG}gallery_2561/Soil-Physics-with-python{/AG}