วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. และโรงเรียนบ้านเสด็จวิทยาคมร่วมจัดกิจกรรม Open Class ตามโครงการ Next PLC

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญให้เป็นผู้เชี่ยวชาญร่วมสะท้อนคิดเกี่ยวกับการสอนในชั้นเรียน ณ อาคารสามัญอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม

กิจกรรมการเปิดห้องเรียน Open Class เป็นโครงการที่โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมร่วมกับสำนักส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้เรียนในโรงเรียนต้นแกร่ง ตามโครงการ Next PLC