วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับความสำเร็จของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและผุดแนวทางการจัดงานครั้งต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เป็นงานประจำปีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจัดขึ้นทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคือ
1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
2. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นวิถีทางหนึ่งของการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน การค้นคว้า วิจัย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ
4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าภาครัฐและเอกชน ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อสนับสนุนให้กำลังใจและโอกาสแก่นักวิจัย นักประดิษฐ์ ได้แสดงผลงานต่อสาธารณชน

การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน ทั้งหน่วยงายเกี่ยวกับการโทรคมนาคมและการสื่อสาร เทคโนโลยี กลุ่มเกษตรกร กลุ่มชาวบ้าน

ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะต่างๆ การประกวด การออกบูชของห้างร้าน หน่วยงานในเครือข่าว และการโชว์ผงงานของนักศึกษา ด้านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ สมณะ เผยว่า "การจัดงานในปีนี้ ทุกภาคส่วนที่ร่วมจะดส่วนแสดงผลงาน ให้ความร่วมมืออย่างดี ทำให้งานที่จัดออกมามีความสมบูรณ์สูงมาก อีกทั้งคณะกรรมการดำเนินงานในด้านต่างๆล้วนดำเนินงานในฝ่ายอย่างแข่งขันและเข็มแข็ง ทำให้ผลงานในภาพรวมจัดออกมาได้อย่างดีมากถึงดีที่สุด และการจัดงานในปีถัดไปจะจัดให้สมบูรณ์แบบขึ้นกว่าปีนี้"

{AG}gallery_2560/sciweek60{/AG}