วิทยาศาสตร์ร่วมมือ สปสช. พัฒนาสือ Animation เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าใจสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

258671
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ประชาสัมพันธ์สิทธิหลักประกันสุขภาพ ในรูปแบบการสื่อสารแบบ Animation ให้กับนึกศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 จำนวน 31 คน เพื่อนำข้อมูลไปผลิตสื่อ animation จำนวน 10 ชิ้นงาน ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 9 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นของท่างให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสิทธิ์ฯ จากสื่อ animation ของนักศึกษา และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกด้วย