วิทยาศาสตร์ร่วมมือโรงเรียนเขาพระนิ่ม ส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักวิธีการของ GLOBE

mou-sci-khao-pra-nim-22

วันนี้ (4 ตุลาคม 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดี และโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม โดยนายสมใจ สิกขวัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ขึ้น ณ ห้องพลังแผ่นดิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีเนื้อหาสังเขปดังนี้

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขี้นเมื่อวันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ โรงเรียน วัดเขาพระนิ่ม โดยทั้ง ๒ ฝ่าย ได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมใช้หลักวิธีการของ GLOBE
ข้อ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย
ข้อ ๓ ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับสถานศึกษาใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ได้รับโอกาสและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ข้อ ๔ ร่วมมือทางด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละฝ่าย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ – Download

Attachments

Blog Attachment