วิทยาศาสตร์ร่วมมือ DTS Technology อบรมหุ่นยนต์ในระบบสั่งการอัตโนมัติด้วยระบบ IoT (Internet of Things)

iet-iot-sci-sru-3-6-2562-84

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการการแข่งขนทักษะทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “หุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติสั่งการด้วยระบบ loT (Internet of Things)” ณ  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี ผศ.ดร.ทัศนีย ทองก้านเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

iet-iot-sci-sru-3-6-2562-84

ผศ.ดร.ทัศนีย ทองก้านเหลือง กล่าวว่า “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัท DTS Technology ประเทศไทย จำกัด จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “หุ่นนยนต์ในระบบอัตโนมัติสั่งการด้วยระบบ loT (Internet of Things)” ในวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัด โครงการ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อวัด ทดสอบและประเมินทักษะความรู้ ความสามารถของ นักศึกษาด้านการใช้เครื่องมือและการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อวัด ทดสอบและประเมินผลทักษะการเขียน โปรแกรมควบคมการทำงานของไมโครคอนโทนเลอร์
3. เพึ่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ

ผศ.สุรินทร์ สมณะ กล่าวว่า “โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “หุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติสั่งการด้วยระบบ loT (Internet of Things)” ในวันนี้ จากการรายงานทราบ ว่า การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อวัด ทดสอบและประเมินทักษะความรู้ ความสามารถของนักศึกษาด้านการใช้เครื่องมีอและการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และประเมินผลทักษะ การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของไมโครคอนโทนเลอร์ และเปีดโอกาสให้นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้น จึงถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และต่อยอดไปสู่การแข่งขันระดับชาติ ต่อไป และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”