วิทยาศาสตร์จัดโครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 สร้างเวทีเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษานำเสนอผลงานในระดับสูงขึ้น

sci-conference-2563-09

วันนี้ (4 มีนาคม 2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (The 3rd Regional Undergraduate Conference on Science and Technology) ขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคาารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติ์จาก รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน
ในงาน ผศ.สุรินทร์ สมณะ ได้กล่าวว่า “โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๓ :ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
ประการแรก เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประการที่สอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการวิจัยร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ประการที่สาม เพื่อเชื่อมโยงงานวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม
ประการสุดท้าย ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสาขาวิชาต่างๆ มากขึ้น
การจัดงานในวันนี้เพื่อนำผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เช่น งานวิจัย งานสร้างสรรค์ ในรูปแบบของการทำโครงงาน หรือรายวิชาปัญหาพิเศษ ออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ด้านวิจัยและวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต โดยมีผลงานทั้งแบบบรรยาย และโปสเตอร์ ซึ่งมีผลงานเข้าร่วมนำเสนอแบบบรรยาย จำนวน ๘ ผลงาน แบบโปสเตอร์ จำนวน ๒๕ ผลงาน และผลงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑๐ผลงาน ”

ด้าน ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด  ได้กล่าวว่า “ตามที่คณบดีได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๓ แล้วนั้น จะเห็นได้ว่าการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ เป็นการสนับสนุนและเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี     ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น นอกจากผู้วิจัยและผู้สร้างสรรค์ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานแล้ว ยังมีความสำคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นดัชนีชี้วัดหนึ่งที่แสดงถึงมาตรฐานการศึกษา และการวิจัยหรือสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัย ด้วย ”