วิทยาศาสตร์มอบผลิตภัณฑ์จากสาขาวิชา แก่อธิการบดีและผู้บริหารเพื่อสวัสดีปีใหม่ตามประเพณีไทยอันดีงาม

gift-ny-2563-20

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหาร และบุคลากร นำเอาผลิตภัณฑ์ผลผลิตของแต่ละสาขาวิชา เข้ามอบให้ รักษาการอธิการบดี ท่าน ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมอบให้ผู้บริหารคณะต่างๆเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี2563

Blog Attachment