วิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์การเสนอผลงานเพี่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้กับบุคลากร

S__13418499

วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “โครงการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์การเสนอ ผลงานเพี่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” ขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยาพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน และ ผศ.สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน

ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า
ตามที่มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562 ก.พ.อ.กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงดำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ตามหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพับธกีจและนโยบายการพัฒนาอาจารย์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา และวิธีการพิจารณาบุคคลให้ดำรงดำแหน่งทางวิชาการนั้น การสร้างความรู้ความเข้าใจใน หลักเกณฑ์ดังกล่าว แนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข จึงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นแนวทางในการพัฒนาคักยภาพ ส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์เสนอผลงาน เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ ซึ่งในวันนี้มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ซึ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวมาบรรยายให้ความรู้ จึงนับได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีในการนำ ความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์เสนอผลงานเพื่อเข้าสู่ ตำแหนงทางวิชาการเพิ่มชื้น

ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการอบรมเรื่อง “หลักเกณฑ์การเสนอ ผลงานเพี่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิขาการ” ซึ่งกำหนดจัดวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ดังต่อไปนี้
ประการแรก เพื่อให้อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเขียนผลงานทางวิชาการและ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการเขียน ผลงาบทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแพ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ประการที่สอง เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์เสนอผลงานทางวิขาการเพื่อขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีเป๋าหมาย คือ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์จากคณะอื่น ๆ และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 120 คน และได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิขาการตามหลักเกณฑ์ใหม่แล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทาง ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานอีกด้วย