วิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดโครงการการประชุมเครือข่ายคณบดีคณะวิทยฯและคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

techno-idt

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 และการประชุมเครือข่ายคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 28 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดประชุมเพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในด้านวิชาการ การบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงาน ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของหลักสูตรต่าง ๆ โดยได้มีการจัดกิจกรรมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา เพื่อแสดงศักยภาพด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา