วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มูลนิธิ Blooming Juniper จัดอบรม Lego Mindstroms EV3

cs-sci-lago-25-27-11-2562-13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ มูลนิธิ Blooming Juniper จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์ (Lego Mindstroms EV3) ขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องครีเอทีฟเลิร์นนิ่ง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี อ.สมคิด ศิลป์วิทยารักษ์ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของ Lego Mindstroms EV3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนด้านการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ให้แก่ ครูโรงเรียนในเครือจำนวน 51 โรงเรียน เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดและฝึกฝนแก่เยาวชนไทย ต่อไป