วิทยาศาสตร์ร่วมใจปลูกต้นไม้ในโครงการ “ป่าของพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

king-rama9-plants-12

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 อาจารย์จันทรา บุญวิชัย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “ ป่าของพ่อ ” ณ บริเวณสวนป่าครุธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

king-rama9-plants-12

เวลา 9.30 น. ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมใจปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ ป่าของพ่อ ” ร่วมปลูกป่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสวนป่าครุธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment