คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2563

108730625_157676709225538_1685978351116394363_o

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ แนวทางการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน 4 ปี ข้างหน้าและได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ บรรยายพิเศษ แผนยุทธศาสตร์และการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุดใหม่ ได้ประกาศ นโยบายในการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน 4 ปีข้างหน้า นำโดย

ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์
คบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.กันญารัตน์ หนูชุม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร
รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และงานวิจัย

ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

อ.สมคิด ศิลป์วิทยารักษ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

พร้อมนำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก้าวสู่ความเป็นเลิศ