สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบชุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา

83854444_2691851240899974_510249875770703872_n

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบชุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขึ้น ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.สุรินทร์ สมณะ  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน

นายสุรทัศน์ ยอดมณี กล่าวว่า “พิธีมอบชุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความพร้อมในการศึกษาชุมชน และการดำเนินการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ และสร้างอัตลักษณ์ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ อันประกอบด้วย มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และชุมชน สามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข ภูมิปัญญาท้องถิ่น และดำเนินงานร่วมกับองค์กรชุมชน ตลอดจนดำรงไว้ซึ่งแบบอย่างที่ดี ของการเป็นผู้นำด้านสุขภาพ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมพิธีการจำนวนทั้งสิ้น 523 คน เป็นอาจารย์ 14 ท่าน  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของกลุ่มสาธารณสุขศาสตร์จำนวน 190 คน และประชาชนทั่วไป 319 คน”

ด้าน ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “สำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ มอบชุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”  เป็นพิธีการที่ดีของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลังจากผ่านการเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนจะตั้งมั่นและปฏิบัติตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ว่า “ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทำให้การจัดพิธีในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี ขอบคุณกลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ ตลอดจนอาจารย์ นักศึกษาทุกคน ที่เสียสละเวลาเข้าร่วมพิธีการในครั้งนี้”