วิทยาศาสตร์จัดโครงการนำเสนอผลงานนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมสูงการนำเสนอผลงานระดับชาติ

sci-conference-2019-14-3-2562-367

เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 “The 2nd Regional Undergraduate Conference on Science and Technology” ขึ้น ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างเวทีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาสำหรับการเตรียมพร้อมในการนำเสนอผลงานในเวทีระดับชาติในอนาคต