วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ผลิตภัณฑ์กล้วย

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร (ผลิตภัณฑ์กล้วย) โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการสรับสนุนจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรทุกหลักสูตรนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนโดยการกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ผลที่มีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน ดร.ชลิดา เลื่อมใสสุข อาจารย์ประจำสาขาวิทยศาสตร์เเละเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นการบูรณาการระหว่าง การเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการเข้าด้วยกัน เพื่อให้ อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่นจะได้มีโอกาสทํางานร่วมกันในการพัฒนาพืช ตั้งแต่การเพาะปลูก ดูแลรักษา การสกัดสารสําคัญ การทําผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการนําไปใช้อย่างถูกวิธี และการ จําหน่ายทั้งวัตถุดิบผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ที่สำคัญนักศึกษาได้เพิ่มโอกาส การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติทั่งในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตในทุกๆสาขาวิชาที่มีความสนใจผลิตภัณฑ์ด้านไม้ผลตลอดจนเป็นการเรียนรู้ที่อาจใช้เป็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วย” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทํากล้วยฟรีซดราย การทํากล้วยน้ําว้าอบตู้อบลมร้อน การทําฟรุตเค้กกล้วยอบ และการทําฟรุตเค้กกล้วยอบ โดยมีผศ.ดร.สุกัญญา ไหมเครือแก้ว ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ ดร.ชลิดา เลื่อมใสสุข ผศ.ดร.พราวตา จันทโร จากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วย

Blog Attachment