วิทยาศาสตร์กับ “โครงการอบรมวัสดุในชีวิตประจำวัน” สร้างความรู้ด้านวัสุดอุตสาหกรรมให้แก่นักศึกษา

27792

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการวัสดุในชีวิตประจำวัน” ณ อาคารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดอบรม โดยเป้าหมายของการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านวัสดุอุตสาหกรรมให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชา ซึ่งในโครงการเลือกเอาวัสดุเซรามิกส์ซึ่งเป็นวัสดุที่สำคัญมากในทางอุตสาหกรรมมาเป็นวัสดุหลักในการให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้