วิทยาศาสตร์จัดการเรียนเสริมสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ให้นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายวิชาการ จัดโครงการการเรียนปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 โดยการเรียนเสริมสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์นั้นจะเป็นการเรียนใน 4 วิชาหลักคือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์