คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

116426389_609907449903138_2219211313901806186_n

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 จัดกิจกรรมใน วันที่ 18 สิงหาคม และ (ช่วงที่ 2) วันที่ 24 – 25 กันยายน พ.ศ. 2563ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เตรียมพบกับกิจกรรมการประกวดการแข่งขัน นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ โดยแต่ละช่วงเวลาจะมีการจัดการแข่งขันต่างๆ ดังนี้
แข่งขันวันที่ 18 สิงหาคม 2563
1. การประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
2. การแข่งขันประกวดการจัดกระเช้าพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด
3. การประกวดเขียนสีอะคริลิคบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
4. การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์
5. การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
แข่งขันวันที่ 24-25 กันยายน 2563
1. การบรรยายทางวิทยาศาสตร์
2. การแสดงทางวิทยาศาสตร์
3. การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. การแข่งขันออกแบบและสร้างแอนิเมชัน (Adobe Flash CS6)
5. การแข่งขันสร้างสรรค์นิทานภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม Scratch
6. การแข่งขัน E-Sport
7. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
8. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
9. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
10. การตอบปัญหาทางด้านโภชนาการ

ติดตามข่าวสารได้ที่ http://scienceweek.sru.ac.th/sciweek2563/

#SRUScienceWeek2020
#สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Blog Attachment