คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส.จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ปี 63 พร้อมปรับตัวสู่ยุค New Normal

2020-08-18-new-normal

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องพลังแผ่นดิน อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวว่า ในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (ร.4) ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพราะทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ได้อย่างแม่นยำ และพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ”พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” มหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย” สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระตุ้นความสนใจในวิทยาศาสตร์เยาวชนและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย พร้อมปรับตัวในยุค New Normal

ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ คบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. กล่าวว่า ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ครูและผู้สนใจในเขตพื้นที่การศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์ เพราะวิทยาศาสตร์ช่วยพัฒนาความคิดที่มีเหตุผล สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีทักษะสำคัญในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ จึงได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ภายใต้หัวข้อหลัก จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยการสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 18 สิงหาคมพ.ศ. 2563 และได้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” การประกวดภาพวาดตามจีนตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันประกวดการจัดกระเช้าพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด การประกวดเขียนสีอะคริลิคบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ และจัมีการจัดกิจกรรมต่อในระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน พ.ศ.2563 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาคส่วนราชการและภาคเอกชน ตลอดจนสถานศึกษาในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง