นักวิจัยวิทยาศาสตร์ร่วมเสวนา Research Expo talk เปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม by NRCT

นักวิจัยวิทยาศาสตร์ร่วมเสวนา Research Expo talk เปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม by NRCT

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-14.50 น. นักวิจัย ดร. ชวนพิศ เรืองจรัส อาจารย์ประจำหลักสูตร นวัตกรรมและทรัพยากรทางการเกษตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ได้รับคัดเลือกจากทาง วช. มาเข้าร่วม Research Expo talk เปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม by NRCT ซึ่งเป็น กิจกรรมใหม่ เสวนาแบบกันเอง ณ Mini Stage ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Reseatch Expo 2022)”
หัวข้อการเสวนาในครั้งนี้ ในหมวด ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงการพัฒนาพื้นที่ หัวข้อ “การยกระดับผลิตภัณฑ์ผงกล้วยน้ำว้าดิบ” โดยงานวิจัยนี้เป็นการต่อยอดจากโครงการ U2T ซึ่งนักวิจัยเป็นที่ปรึกษาประจำตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ได้ลงพื้นที่พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและวัสดุในท้องถิ่น “บ้านปะติมะ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดงานวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”