สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ และชมรมกู้ชีพ – กู้ภัย มรส. จัดตั้งศูนย์ประสานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานอธิการบดี ร่วมกับสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และชมรมกู้ชีพ – กู้ภัย มรส. จัดตั้งศูนย์ประสานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ศชพ.มรส.) เพื่อรับทราบข้อมูล และช่วยเหลือบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก ในระหว่างวันที่ ๓ – ๖ มกราคม ๒๕๖๒ นี้ โดยสามารถแจ้งเหตุการณ์ และขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ศชพ.มรส. โทร ๐๗๗-๙๑๓๓๑๗ ภายใน ๔๔๔๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยมหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ ดร.บรรเจิด เจริญเวช ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (รก.) เป็นผู้อำนวยการ ศชพ.มรส.
ข้อมูลจาก:กองกลางสำนักงานอธิการบดี​

Blog Attachment